Không có chất phụ gia, không chất bảo quản natri hoặc được sử dụng trong quá