Tỏi là một gia vị thông dụng của mọi gia đình. Từ thời cổ đại ở