Người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thường đưa đặc sản tỏi quý lên mái